การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมิน จำนวน 2 องค์ประกอบ โดยสำนัก/หน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว นั้น บัดนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดมายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมคึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดโครงการประชุมสัมมนา บรรยายธรรม “พระพุทธศาสนากับการสร้างคนดี มีคุณธรรม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดโครงการประชุมสัมมนา บรรยายธรรม “พระพุทธศาสนากับการสร้างคนดี มีคุณธรรม” โดยมีนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เป็นพระธรรมวิทยากร

Read more

การรายงานการควบคุมภายในสำนัก หนวยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download แบบฟอร์มการรายงานการควบคุมภายในสำนัก หนวยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                            

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานแบบ Agile Team ของบุคลากร สป.อว. ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราขการ สป.อว.”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานแบบ Agile Team ของบุคลากร สป.อว. ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราขการ สป.อว.”

Read more

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5

Read more

การส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานภายในองค์กร และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุม เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สป.อว. ประจำปี 2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุม เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ และการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน สป.อว. และหน่วยงานใน อว.

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ได้จัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กลุ่มภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ

Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงข้อมูลและแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ให้แก่สำนัก/หน่วยงาน (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more
ThailandEnglish