กำหนดสีตามรหัสสี

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เอกสาร คู่มือและแบบฟอร์มการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) 
แบบฟอร์มรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  
แบบฟอร์มยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับสมรรถนะของ สกอ. ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ
ข้อมูลการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบันและบทบาทภารกิจตามกฎหมายใหม่ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สกอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ThailandEnglish