กำหนดสีตามรหัสสี

ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมnew
แบบสำรวจความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่บริการฐานข้อมูลงานบริการ เพื่อดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) new
แบบฟอร์มตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 new
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สกอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รอบที่ 2 (9 เดือน)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มการติดตาม ปอ.3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ 5.1 การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เอกสาร คู่มือและแบบฟอร์มการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภารกิจ
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์ม ตารางสรุปเป้าหมายตัวชี้วัด 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองระดับสำนัก หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ
แบบฟอร์มการรายงานการควบคุมภายใน 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มการตรวจสอบการดำเนินการเรื่องต่างๆ ในความรับผิดชอบ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
แบบฟอร์มคณะกรรมการและคณะทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/หน่วยงาน
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/โครงการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ประจำปีงบประมาณ 2560
ThailandEnglish