กำหนดสีตามรหัสสี

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแบบ OIT การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสาร คู่มือและแบบฟอร์มการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 (การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ)
แบบฟอร์มรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับสมรรถนะของ สกอ. ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ
ข้อมูลการวิเคราะห์บทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบันและบทบาทภารกิจตามกฎหมายใหม่ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ สกอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ThailandEnglish